Work 2035

Hvordan mennesker og teknologi vil skape nye arbeidsmetoder

RAPPORT | Les på 6 min
19. september 2020

Digital disconnect

(noun, \ ˈdi-jə-tᵊl \ dis-kə-ˈnekt \): Forskjellen på hvordan bedriftsledere og ansatte ser på fremtidens arbeid.

For å forme fremtiden må vi først se den for oss. Og det er ingen del av fremtiden som er mer usikker enn arbeidet vårt.

Covid-19-pandemien har tvunget mange organisasjoner til å revolusjonere arbeidsmetodene sine nesten over natten, og morgendagens arbeidsliv ble plutselig en realitet. Det er ikke lenger et spørsmål om når ansattopplevelsen vil endre seg – det har allerede skjedd. Hvordan kan bedriftsledere, lovgivere og enkeltpersoner få bedre innsikt i kreftene som former verden, og dermed skape den fremtiden vi ønsker?

Akademikere, bedriftsledere og ansatte fra hele USA og Europa delte sine perspektiver med Citrix i en ambisiøs, todelt studie som hadde som mål å se for seg arbeidslivet i 2035. Hvor vil mulighetene ligge? Hva kan hindre fremgangen? Hvordan vil folk bruke teknologi til å skape de beste resultatene, både for organisasjonen og seg selv?

Første del av prosessen – intervjuer med noen av verdens fremste eksperter på fremtidens arbeid – hjalp oss med å identifisere to kritiske akser for å legge grunnlaget for scenarioene våre: utskiftning av ansatte kontra ansatte som får hjelp av teknologi, og sentralisert arbeid kontra desentralisert arbeid. Vi brukte disse aksene til å skape fire ulike scenarioer for arbeidslivet i 2035.

Andre del av prosessen – en undersøkelse blant ansatte og bedriftsledere – ga liv til disse scenarioene og avslørte hvilke av dem yrkesutøverne hadde tro på.

Som forskningen vår viser, er det mange grunner til optimisme. 77 % av alle yrkesutøverne i undersøkelsen tror at AI vil gi en betydelig raskere beslutningsprosess innen 2035. Majoriteten av de som svarte, er enige i at teknologiske grensesnitt i fremtiden vil øke menneskelig produktivitet og ytelse. Forskningen vår viste imidlertid også stor uenighet – en «digital disconnect» – mellom hvordan bedriftsledere og ansatte ser på fremtidens arbeid.

73

av bedriftsledere tror at teknologi og AI vil gjøre arbeiderne minst dobbelt så produktive innen 2035

39

av de ansatte tror at teknologi og AI vil gjøre arbeiderne minst dobbelt så produktive innen 2035

For eksempel er det slik at nesten tre av fire (73 %) av bedriftslederne tror at teknologi og AI vil gjøre arbeiderne minst dobbelt så produktive innen 2035, mens kun 39 % av de ansatte deler dette synet. Og selv om få bedriftsledere tror at fast ansatte vil være sjeldne innen 2035 (kun 19 %), tror flertallet av de ansatte (60 %) at dette blir tilfellet.

BEDRIFTSLEDERE OG ANSATTE SER ANNERLEDES PÅ FREMTIDENS ARBEIDSLIV.

I tillegg er det under halvparten av de ansatte som tror at organisasjonene vil opprette funksjoner som AI-administrasjon og cyberkriminalitetsenheter, mens 3/4 av lederne mener at dette vil skje innen 2035. Der de fleste bedriftsledere forutser en verden med sterke bedriftsstrukturer basert på et fremgangsrikt samarbeid mellom mennesker og teknologi, tror de ansatte på en mye mer fragmentert verden der de store selskapene ikke lenger dominerer og mange roller er erstattet av teknologi.

Konklusjonen er klar: Dersom disse ulike perspektivene får vedvare, risikerer lederne å misforstå verdien og fordelene med fremtidens teknologi.

Her forbereder vi deg på konsekvensene av hver arbeidsmodell, slik at du kan utvikle strategier for å sikre at 2035 blir et år som både ansatte og ledere blir fornøyd med. Ved å se nærmere på disse mulighetene kan organisasjonene stake ut kursen mot en fremtid det er verdt å arbeide i.

De fire arbeidshverdagene

Scenariomodellering

Citrix organiserte en flertrinnsprosess for å innhente den nyeste kunnskapen om fremtidens arbeid og teknologi. Intervjuer med eksperter på feltet ble supplert med en serie workshops med mål om å finne komponentene som utgjør de fire sannsynlige fremtidsscenarioene.

Undersøkelser

Vi gjennomførte 500 intervjuer med C-Suite-ledere og 1000 intervjuer med ansatte fra mellomstore og store selskaper med minst 250 ansatte (500 i USA). Noen av bransjene vi tok for oss, var økonomiske tjenester, helse og velvære, salg, produksjon, profesjonelle tjenester og telekommunikasjon, media og teknologi.

En ny undersøkelse med 300 bedriftsledere ble gjennomført i mai 2020 for å forstå hvilken betydning covid-19-pandemien har på tankegangen omkring fremtidens arbeid.

Freelance Frontiers

Augmented workers, distributed organizations

Explore now

Powered Productives

Augmented workers, centralized organizations

Explore now

Platform Plugins

Replaced workers, distributed organizations.

Read now

Automation Corporations

Replaced workers, centralized organizations. Coming November 2020

Notify me

Veien mot en felles forståelse

Bedriftsledere og ansatte kan vokse sammen i fremtidens arbeidsliv, men dette krever at dagens «digital disconnect» forstås, utforskes og overvinnes. Hvis ikke kan arbeidsplassrevolusjonen få et skudd for baugen. Den største varsellampen som fremgikk av forskningen, var denne: Ledere og ansatte er ikke enige om hvilke av de fire scenarioene som vil være realiteten i 2035.

De ansatte anså Platform Plugins-scenarioet, med høyt frafall av ansatte og tap av faste stillinger, som den mest sannsynlige realiteten i 2035. Samtidig hadde lederne mer tro på Powered Productives-scenarioet, der faste stillinger fortsatt er fundamentet i arbeidslivet og teknologien hjelper arbeiderne med å yte maksimalt. For at ansatte og ledere skal samles om de samme fremtidsutsiktene, må lederne ta tak i den betydelige kompetanseutviklingen og forsterkningen som kreves, og kommunisere en overbevisende visjon der teknologien hjelper de ansatte – ikke erstatter dem.

Endringene som følge av covid-19-pandemien har vist hvor uforutsigbar fremtiden er. Få kunne forutsi det som har skjedd i år, og desto mindre hvordan ting vil være om 15 år. Forskningen gjør det imidlertid klart at det er vi som selv må skape fremtidens arbeidsliv. Med planlegging og flid kan vi få en hverdag som kommer både ansatte og bedrifter til gode og gjør hverdagen mer meningsfylt.

Relaterte ressurser

RAPPORT

Work 2035: Hvordan mennesker og teknologi vil skape nye arbeidsmetoder

E-BOK

Les e-boken vår om fjernarbeid og gjør deg klar for «business as usual» – uansett hvor du er

NYHETSBREV

Få den nyeste forskningen, innsikten og historiene fra Fieldwork av Citrix.